Zasady etyki publikacyjnej

Aby przeciwdziałać nieuczciwym praktykom publikacyjnym, Wydawnictwo GAJT stosuje standardy publikacyjne i przestrzega zasad etyki zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics, zob. https://publicationethics.org)
1. O przyjęciu do procedury wydawniczej zgłoszonej przez autora dzieła publikacji decyduje kolegium wydawnicze. Rozstrzygające o przyjęciu są:
zgodność zgłoszonej do wydania pracy z profilem wydawniczym Wydawnictwa GAJT;
tematyka zgłoszonej do wydania pracy;
jej oryginalność;

sprawność językowa narracji;
przydatność z punktu widzenia przyszłych odbiorców.
2. Kolegium wydawnicze może poprosić autora o udzielenie wszelkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o wydaniu lub rezygnacji z wydania zgłoszonej publikacji.
3. Zgłoszona do druku publikacja naukowa, niebędąca pracą awansową, winna mieć dołączoną co najmniej jedną niezależną recenzję (opinię) naukową lub wydawniczą (ewentualnie opinię wydawniczą opiekuna naukowego autora).
4. Zgłaszane do wydania awansowe prace naukowe powinny mieć dołączone:
dla pracy magisterskiej i pracy doktorskiej: opinię jej promotora i 2 pozytywne recenzje naukowe lub wydawnicze (ewentualnie decyzję o skierowaniu/rekomendacji do druku wydaną przez odpowiednie dla danej pracy gremium naukowe);
dla pracy habilitacyjnej i profesorskiej - 3 niezależne recenzje naukowe lub wydawnicze (ewentualnie decyzję o skierowaniu/rekomendacji do druku wydaną przez odpowiednie dla danej pracy gremium naukowe).
5. Przyjęcie książki do planu wydawniczego automatycznie zobowiązuje Autora pracy do uwzględnienia uwag zawartych w recenzji (opinii) wydawniczej dostarczonej wraz z pracą.
6. Dokładne informacje nt. procedury recenzyjnej realizowanej po przyjęciu zgłoszonej pracy do planu wydawniczego Wydawnictwa GAJT znajdują się na stronie internetowej Wydawnictwa w zakładce: Procedura recenzowania prac naukowych.
7. Wydawnictwo GAJT, stosując do tego celu wszelkie legalne środki będące w jego zasięgu, w tym zasoby internetu, bibliotek krajowych i zagranicznych, programy antyplagiatowe, a także poprzez współpracę z recenzentami, autorami i innymi wydawnictwami, deklaruje, że podejmuje wszelkie starania dla zapobiegania:
plagiatom - rozumianym jako przywłaszczanie cudzej własności intelektualnej (w tym utworu) w całości bądź w części bez wskazania źródła zapożyczenia;
autoplagiatom - rozumianym jako kopiowanie i wydawanie istniejących już publikacji (bądź ich większej części) bez wskazania źródła i przyczyny zapożyczenia;
publikacjom zawierającym nieprawdziwe dane lub informacje uzyskane niezgodnie z regułami warsztatu naukowego obowiązującymi w podstawowej dla wydawnictwa obranej dyscyplinie - czyli w historii oraz w dyscyplinach pomocniczych czyli , a także w geografii i naukach społecznych.
8. Przyjęcie do planu wydawniczego dzieła naukowego oznacza konieczność pisemnego poświadczenia przez autora pracy, jego praw autorskich, a także oryginalności całości dzieła oraz ewentualnie dołączonych do niego dodatków (ilustracje, mapy, tabele i zestawienia).
9. Do publikacji przyjmowane są jedynie prace wcześniej niepublikowane. Z prac już wydanych do planu wydawniczego przyjmowane są jedynie:
prace wznawiane (z wyraźnym zaznaczeniem na karcie tytułowej);
drugie i kolejne wydania wcześniej wydanych prac (z zaznaczeniem na karcie tytułowej numeru wydania), o ile zostały w sposób istotny zmienione lub poprawione.
10. Wydawnictwo podejmuje wszelkie stosowne środki, aby przeciwdziałać zjawiskom:
ghostwriting (ghostauthorship), które polega na pominięciu w wykazie autorów pracy osób, które przyczyniły do jej powstania;
guestauthorship (honoraryauthorship), które polega na przypisaniu autorstwa pracy osobom, które nie miały wkładu w jej opracowanie.
11. Autor publikacji przyjętej do planu wydawniczego winien wskazać wszelkie osoby, które przyczyniły się do powstania dzieła, zwłaszcza zaś te, które wniosły w nie swoje wartości intelektualne.
12. Autor publikacji przyjętej do planu wydawniczego winien udzielić pełnej informacji o źródłach związanych z finansowaniem jej powstania, a w szczególności o podjętych przez niego w tym względzie zobowiązaniach finansowych i innych, zwłaszcza wobec instytucji naukowo-badawczych i innych zaangażowanych w proces powstawania dzieła. Po uzyskaniu takich informacji Wydawnictwo zamieszcza je na stronie redakcyjnej wydawanej publikacji.
13. Wydawnictwo stosuje takie same standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji dla wszystkich zgłoszonych do wydania publikacji.
14. Wydawnictwo zapewnia wszystkim przyjętym do planu wydawniczego publikacjom równy i czytelnie określony proces wydawniczy opisany na stronie domowej wydawnictwa w zakładce: Procedura wydawnicza.
15. Zasady przygotowania przez autora pracy przyjętej do planu wydawniczego określa instrukcja wydawnicza Wydawnictwa GAJT dostępna na stronie domowej w zakładce: Zasady przygotowania prac przyjętych do planu wydawniczego.
16. Czas procesu wydawniczego określa podpisana po przyjęciu przez kolegium wydawnicze umowa autorska.
17. Wydawnictwo jest zobowiązane do pełnego poszanowania autorskich praw osobistych autorów, zarówno w trakcie procesu wydawniczego, jak i po wydaniu publikacji.
18. Wydawnictwo zapewnia pełną poufność uzyskanych danych osobowych i bezpieczeństwo ich przetwarzania.


Poprzednia strona: Procedura wydawnicza
Następna strona: NCleanBlue