Procedura wydawnicza

Autorzy przesyłają teksty do publikacji wraz z podpisaną klauzulą informacyjną, zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o akceptacji procedury wydawniczej.
Przesłane teksty, spełniające wymogi formalne opisane w zakładce Procedura recenzowania prac naukowych, będą poddawane procedurze podwójnej ślepej recenzji.
Autor w ciągu dwóch tygodni od przesłania uwag recenzenta będzie zobligowany nanieść stosowne zmiany i uzupełnienia.
Następnie dochodzi do podpisania umowy wydawniczej z Wydawnictwem.
W kolejnym etapie teksty przygotowane zgodnie z Zasadami przygotowania prac przyjętych do planu wydawniczego zostają poddane korekcie i redakcji językowej.
Po korekcie autorzy otrzymują uwagi redaktorów, na które powinni odpowiedzieć w ciągu tygodnia. W przypadku nieustosunkowania się przez autora do uwag korektora, redaktor naukowy publikacji może podjąć decyzję o akceptacji bądź odrzuceniu poprawek, powiadamiając mailowo autora.
Następnie praca jest składana i łamana, po czym publikowany tekst jest przekazywany autorowi do autoryzacji.
Po jej podpisaniu praca jest kierowana do druku.