Procedura recenzowania prac naukowych

Przed przyjęciem pracy naukowej do planu wydawniczego Wydawnictwo przekazuje utwór do recenzji naukowej, stosując zasadę tzw. podwójnie ślepej recenzji naukowej w której autor i recenzenci nie znają swoich danych.

Wyboru niezależnego recenzenta lub recenzentów dokonuje Wydawnictwo, chyba że wskazani zostali oni w dostarczonej opinii wydawniczej promotora pracy lub stosownego gremium właściwego dla oceny danej pracy. Przez niezależność recenzentów rozumiane jest ich niezaangażowanie naukowe w badania prowadzone przez autora kierowanej do recenzji pracy w jej przedmiotowym zakresie.

Recenzentem publikacji naukowej może być wyłącznie osoba mająca tytuł naukowy doktora, doktora habilitowanego lub profesora i posiadająca stosowną, udokumentowaną wiedzę w przedmiotowej dla danej pracy problematyce.

Termin sporządzenia recenzji wydawniczej uregulowany jest każdorazowo umową recenzyjną, ale nie może przekroczyć czasu 3 miesięcy od jej podpisania.

Recenzenci w swej pracy powinni uwzględnić m.in. następujące kryteria główne:

  • czy praca jest pracą naukową z punktu widzenia kryteriów stawianych pracom naukowym;
  • czy temat pracy został zaproponowany poprawnie i czy jest oryginalny;
  • jaka jest spójność tekstu pracy z zaproponowanym tematem;
  • czy tekst pracy został przygotowany poprawnie pod względem warsztatowym i czy zawiera ona niezbędne dla krytyki naukowej dzieła elementy aparatu naukowego;
  • czy aparat naukowy pracy został poprawnie zastosowany;
  • czy praca odpowiada pozytywnie na podstawowe w nauce pytanie i wnosi nowe wartości do dyscypliny w jakiej powstała; czy sposób analizy tematu jest spójny i zrozumiały;
  • czy język narracji odpowiada kryteriom narracji prac naukowych; jakie jest znaczenie naukowe publikowanego dzieła.

Recenzja naukowa musi kończyć się jednoznaczną decyzją rekomendującą: przyjęcie pracy do wydania bez poprawek; przyjęcie pracy do wydania po wprowadzeniu wymaganych poprawek określonych przez recenzenta, który ma prawo do informacji na ile jego wskazania zostały uwzględnione przez autora i wydawnictwo; odrzucenie pracy jako nie nadającej się w przedstawionej formie do druku nawet po korektach i poprawkach.

W przypadku gdy choć jedna z przedłożonych recenzji wydawniczych jest jednoznacznie negatywna, wydawnictwo podejmuje decyzję o nieprzyjmowaniu tak ocenionej pracy do publikacji. Podobnie następuje, gdy autor recenzowanej pracy definitywnie odmawia zaproponowanych przez recenzenta zmian i poprawek, a ten ostatni uznaje to za dyskwalifikujące pracę do wydania.