Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem

pod redakcją Jędrzeja Chumińskiego i Marka Zawadki

e-przed1945

Wrocław 2012

ISBN 978-83-62584-26-0

 336 stron, format B5, waga 500g

Cena 35

zamów-new
Książka z cyklu - spotkanie VII

Książki „Z dziejów przemysłu przed 1945 r." i „Z dziejów przemysłu po 1945 r." stanowią pokłosie VII Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą które odbyły się w maju 2012 r. w Szklarskiej Porębie. Zawarte w nich zostały, odpowiednio 25 i 24 teksty, stanowiące przekrój polskich badań nad historią przemysłu na szeroko rozumianych ziemiach polskich na przestrzeni wieków. Prezentowane książki dowodzą nie tylko szerokiego zainteresowania problematyką historii przemysłu w Polsce i w krajach z nią sąsiadujących, ale też podkreślają potrzebę takich badań i wskazują ich kierunki. Oba tomy zaopatrzone zostały, jak przyjęto to rok wcześniej, w streszczenia i słowa kluczowe przetłumaczone na język angielski. Po więcej szczegółów nt. całej serii wydawniczej i inicjatywy Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą zapraszamy na ich stronę domową: http://www.wshg.wnhip.uni.wroc.pl/

Spis treści tomu

Jędrzej Chumiński

Wstęp. . .5

Marek Cetwiński

Dzieje przemysłu a praktyka historiograficzna. . .9

Rościsław Żerelik

Przemysł w majątkach ziemskich Dolnego  Śląska do 1945 roku (na  przykładzie  majątków rodziny von Loesch). . .19

Piotr Miodunka

Przemysł Puszczy Sandomierskiej do XIX wieku. Wybrane zagadnienia. . .35

Janusz Myszczyszyn

Protekcjonizm agrarny jako czynnik utrudniający rozwój przemysłu w Prusach w końcu XIX w. i początkach XX w. na  przykładzie prowincji Pomorze . . .51

Rafał Matera

Kilka uwag nad zasadnością terminu rewolucja przemysłowa - przypadek okręgu łódzkiego. . .65

Krzysztof Broński

Rozwój przemysłu młynarskiego w Galicji. . .81

Dawid Keller

Kolej żelazna a przemysł na ziemiach polskich - próba wskazania wzajemnych wpływów na  wybranych przykładach. . .99

Bartosz Kruk

Wpływ kolei na rozwój przemysłu na Dolnym Śląsku w  drugiej połowie XIX wieku. . .113

Maciej Tymiński, Piotr Koryś

Wielka burżuazja przemysłowa Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX wieku. . .123

Elżbieta Adamczyk

Przemysł Krakowa w XIX wieku i na przełomie wieków - instytucjonalne czynniki i bariery rozwoju. . .133

Bogdan Kloch

Przestrzeń przemysłowa Rybnika - miasta na  Śląsku w początkach XX wieku. . .147

Piotr Franaszek

Fabryka Maszyn i Narzędzi Wiertniczych w  Gliniku Mariampolskim (do 1918 roku). . .161

Andrzej Synowiec

Wybrane zagadnienia gospodarcze w  nurcie polskiej katolickiej myśli społeczno-ekonomicznej do 1939 roku. . .177

Paweł Grata

Na styku dwóch sektorów - przemysł prywatny i  państwowy w gospodarce monopoli skarbowych w międzywojennej Polsce. . .193

Mariusz W. Majewski

Powstanie przemysłu motoryzacyjnego w II Rzeczypospolitej 1919-1928. . .207

Wojciech Chudzik

Organizacja działalności samorządu gospodarczego w Centralnym Okręgu Przemysłowym w latach 1936-1939. . .217

Jan Główka

Rozwój przemysłu maszynowego i  narzędziowego w Zagłębiu Staropolskim w  okresie międzywojennym 1918-1939. . .229

Bogusław Piotr Marks

Zarys rozwoju przemysłu włókienniczego w Pabianicach w latach 1918-1929. . .243

Edyta Majcher-Ociesa

Od gospodarki wolnorynkowej do  socjalistycznej. Odlewnie w Końskich w  pierwszej połowie XX wieku. . .257

Anna Jarosz-Nojszewska

Ubezpieczenie emerytalne robotników w Polsce w latach 1918-1939. . .271

Ihar Melnikau

Industrializacja w Białoruskiej Sowieckiej Socjalistycznej Republice w okresie 1928-1941. . .281

Yaman Kouli

Przemysł i wiedza - aspekty rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska 1936-1956. . .287

Teodor Wójcik

Wybrane aspekty działalności wojska w rozwoju motoryzacji II Rzeczypospolitej. . .303

Piotr Koryś

Państwo jako przedsiębiorca. Rozważania  o efektywności polityki inwestycyjnej i  przemysłowej w II RP w  drugiej  połowie lat 30. XX wieku. . .317

Marta Dolecka

Bariery i dokonania lubelskiego przemysłu w  latach 1918-1939. . .329

 


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt