Od powietrza, głodu, ognia i wojny... Klęski elementarne na przestrzeni wieków

pod redakcją Tomasza Głowińskiego i Elżbiety Kościk

e-kleski

Od powietrza, głodu, ognia i wojny..., te słowa rozpoczynające hymn Święty Boże od wieków towarzyszyły ludziom dotkniętym klęskami elementarnymi. Były wyrazem bólu i rozpaczy, ale też determinacji człowieka do walki ze spadającymi nań nieszczęściami traktowanymi niemal zawsze jako „dopust boży". Dopust takowy, czy to w postaci epidemii, inwazji szkodników, susz, mrozów, wichrów czy pożarów, był nieodłączną częścią zmagań ludzi z żywiołami, co na wybranych przykładach pokazuje niniejsze opracowanie. 

390 stron B5, papier offset, oprawa miękka, waga do przesyłki 600g

 Wrocław 2013

 ISBN 978-83-62584-49-9

 Cena 37 PLN

 zamów-new

 Spis treści

Tomasz Głowiński

Wstęp....7

Marek Cetwiński

„Fuit maxima pestilencia quasi in omnibus terris": klęski elementarne w kronikach i rocznikach polskiego średniowiecza....11

Janusz Skodlarski

Klęski elementarne na podstawie Roczników Jana Długosza....29

Piotr Miodunka

Staropolskie księgi metrykalne jako źródło do badania klęsk elementarnych....41

Teresa Bogacz

Dawne klęski elementarne na Śląsku w przekazie artystycznym....59

Piotr Badyna

Faunistyczne przyczyny klęsk elementarnych w oczach wybranych pisarzy XVII i XVIII stulecia....69

Filip Wolański

Klęski elementarne na ziemiach polskich w świetle literatury geograficznej przełomu XVIII i XIX wieku....85

Bogusław Piotr Marks

Pabianice w obliczu klęsk elementarnych (okres przedprzemysłowy)....91

Andrzej Pieczewski

Ubezpieczenia wzajemne na ziemiach polskich w okresie zaborów....105

Sylwia Straszak-Chandoha

Nieudane próby opanowania epidemii cholery w Wielkiej Brytanii w latach 1831-1832....117

Janusz Myszczyszyn

Kryzys żywnościowy w latach 1845-1847 ze szczególnym uwzględnieniem zarazy ziemniaczanej na przykładzie Prus....129

Aleksandra Arkusz

Choroby zakaźne i epidemiczne w Galicji w XIX wieku. Prewencja oraz ich zwalczanie ....143

Krzysztof Broński

Pomoc władz autonomicznych i państwowych dla ludności Galicji dotkniętej klęskami elementarnymi (zarys problematyki)....153

Elżbieta Adamczyk

Władze samorządnego Krakowa wobec klęsk naturalnych nawiedzających miasto w dobie autonomii galicyjskiej....171

Aleksandra Pospieszyńska, Rajmund Przybylak

Ekstremalne warunki klimatyczne w Toruniu w okresie pomiarów instrumentalnych, 1871-2010....187

Elżbieta Kaszuba, Jan Kęsik

Epidemia tyfusu w powiecie świdnickim w drugiej połowie 1945 i początkach 1946 roku....197

Dariusz Jarosz

Pierwsza powojenna „zima stulecia" w Polsce: wybrane konteksty....215

Bartosz Kruk

„Pamiętam był ogromny mróz..." Zimowe zmagania Polskich Kolei Państwowych po II wojnie światowej....227

Grzegorz Miernik

Akcja Pomocy Zimowej jako sposób reakcji na klęski mrozów w Polsce (1945-1947)....239

Tomasz Gałwiaczek

Psychiczne skutki wojny wśród dzieci i młodzieży w świetle polskiego piśmiennictwa medycznego i historycznego - szkic do badań....265

Andrzej Synowiec

Klęska elementarna w polskim przemyśle tytoniowym w latach 60. XX wieku - wystąpienie mączniaka rzekomego tytoniu....279

Ewelina Szpak

Epidemie chorób zakaźnych w powojennej Polsce jako problem społeczny....297

Hubert Wilk

Zima stulecia - zmagania z żywiołem 1962/1963....309

Jarosław Dulewicz, Michał Zawisza

Społeczeństwo polskie wobec katastrofy w elektrowni w Czarnobylu....319

Regina Pacanowska

Klęski elementarne w kształtowaniu wizerunku osób z polskiego życia publicznego po 1990 roku....333

Sławomir Kamosiński

Ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez żywioły jako forma zarządzania działalnością gospodarczą w Polsce po 1990 roku....349

Małgorzata Żochowska, Zbigniew Piepiora

Współpraca transgraniczna służb ratowniczych w Euroregionie Glacensis w obliczu klęsk elementarnych....365

Kamil Kowalski, Rafał Matera

W poszukiwaniu bezpiecznego miejsca na Ziemi. Polska i Europa w wybranych statystykach katastrof naturalnych w latach 2006-2011....379


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt