Mkną po szynach... Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków

pod redakcją Tomasza Głowińskiego i Roberta Klementowskiego

e-koleje

336 stron B5, papier offset, oprawa miękka, waga 515g

Wrocław 2014

ISBN 978-83-62584-56-7

Cena 37 PLN

zamów-new

IX Wrocławskie Spotkania poświęcone zostały problematyce transportu i komunikacji, który to temat spotkał się z dużym zainteresowaniem naukowców z różnych ośrodków naukowych.

W niniejszym tomie prezentowane są 23 teksty, skupiające się w głównej mierze na dziejach, rozwoju, znaczeniu ale i upadku w wielu przypadkach, najpowszechniejszego środka przemieszczania się, jakim była kolej. Jeżeli można mówić o cechach najbardziej charakterystycznych przekształceń cywilizacyjnych ostatnich dwóch wieków, to z całą pewnością należał do nich właśnie dynamiczny rozwój tego środka transportu. Nie przypadkiem wiele z osiągnięć obu rewolucji przemysłowych XIX i XX w. związanych było ściśle z usprawnieniem sposobów komunikowania się.

Spis treści

Robert Klementowski - Wstęp 7

Rafał Matera - Transport w„globalnej wiosce", czyli w poszukiwaniu trwałych połączeń w gospodarce światowej 11

Szymon Kazusek - Sezonowość transportu lądowego i wodnego na ziemiach polskich w XVI-XVIII w. Wybrane aspekty analizy historyczno-statystycznej 25

Jarosław Szymański - Ośrodki komunikacyjne na Dolnym Śląsku w pierwszej połowie XVIII w. w świetle map Wielanda-Schubartha 49

Janusz Myszczyszyn - Rozbudowa i wzrost gospodarczego znaczenia kolei żelaznych w pierwszym dwudziestoleciu ich istnienia ze szczególnym uwzględnieniem prowincji Pomorze 63

Andrzej Pieczewski - Kolej Fabryczno-Łódzka. Znaczenie dla gospodarczego rozwoju Łodzi 77

Aleksandra Arkusz - Rozwój kolei żelaznych w Galicji w XIX w. 87

Krzysztof Broński - Determinanty rozwoju kolei lokalnych w Galicji 95

Konrad Meus - Lwów w europejskiej i galicyjskiej sieci komunikacyjnej (1772-1914) 111

Elżbieta Adamczyk - Początki zorganizowanej komunikacji miejskiej w Krakowie 127

Jan Miłosz - Koleje samorządowe w Wielkopolsce i ich upaństwowienie w początkach PRL 141

Kamil Kowalski - Rola kolei w rozwoju miast na przykładzie Skierniewic (do 1914 roku) 161

Emilian Prałat - Śmigielska Kolej Wąskotorowa jako element tożsamości kulturowej Śmigla i okolic 173

Bogusław Piotr Marks - Z dziejów kolei wąskotorowej Wieluń - Praszka (1916-1939). Przyczynek do historii kolei wąskotorowych w II  Rzeczypospolitej 187

Dawid Keller - Budowa linii kolejowych tzw. obejściowych na Górnym Śląsku - od działalności Adama de Virion (1921-1922) do 1925 roku 203

Zygmunt Woźniczka - Eksport węgla z województwa śląskiego i Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1925-1939. Trudności i sukcesy 217

Marcin Przegiętka - Niemiecki tranzyt kolejowy i drogowy przez Pomorze w okresie międzywojennym. Zarys problematyki komunikacyjnej w stosunkach między Niemcami a Polską w latach 1920-1939 231

Tomasz Przerwa - Koleje turystyczne i wyciągi sportowe w Sudetach do 1945 roku - próba bilansu 241

Przemysław Madaliński - Transport kolejowy w wystąpieniach Hilarego Minca w latach 1944-1948 251

Michał Zawisza - Koleje pod specjalnym nadzorem. Nadzór organów bezpieczeństwa publicznego nad PKP w latach 1945-1949 259

Marcin Graban - Transport publiczny w Poznaniu w latach sześćdziesiątych XX w. 269

Paweł Grata - Planowe niedoinwestowanie czy „każdemu według potrzeb"? Transport i komunikacja w województwie rzeszowskim w latach 1975-1989 287

Dominik Lulewicz - Zespół stacji i lokomotywowni Kraków Płaszów - powstanie, przemiany i walory zabytkowe 301

Bartosz Kruk - Nieczynne linie i obiekty kolejowe na Dolnym Śląsku i ich zagospodarowanie 315

Torsten Lorenz - Komunikacja a kwestia narodowa, czyli:  jak wielkopolskie miasteczko Międzychód walczyło o linie kolejowe (przełom XIX i XX w.) 329


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt