Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów

pod redakcją Tomasza Głowińskiego

e-Zachodnie

Termin Kresy Zachodnie powstał dopiero w drugiej połowie XIX w. w nawiązaniu do pojawiającego się od XVII w., a spopularyzowanego przez Wincentego Pola w połowie XIX stulecia, szerzej przyjętego terminu Kresy Wschodnie. Początkowo oznaczał on dawne pograniczne ziemie przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, które leżały na zachód i północ od granic powstałego w trakcie Kongresu Wiedeńskiego Królestwa Polskiego, a więc przede wszystkim Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. Nazwa ta jednak, podobnie jak Kresy Wschodnie, nabierała z czasem i w zmiennych okolicznościach, nowego znaczenia. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. do Kresów Zachodnich dołączono zarówno Górny Śląsk, jak i Warmię, a z biegiem czasu w II  Rzeczypospolitej, zwłaszcza w terminologii obozu narodowo-demokratycznego, funkcjonować zaczęły jako ich część także Śląsk Opolski, Dolny Śląsk, a nawet, choć rzadziej, Pomorze Słupskie i Szczecińskie. Po II wojnie światowej terminem tym zaczęto nazywać wszystkie ziemie włączone do Polski kosztem pokonanej III Rzeszy. Ziemie te - nazywane też, zwłaszcza w propagandzie, polskim Dzikim Zachodem - kusić miały „osadników" swym bogactwem, dziewiczością i szansami, jakie miały dawać każdemu, kto odważy się na nich zamieszkać.

334 strony B5, papier offset, oprawa miękka, waga do przesyłki 524g

Wrocław 2015

ISBN 978-83-62584-76-5

Cena 32 PLN

 zamów-new

Spis treści

Tomasz Głowiński

Wstęp    7

Jarosław Szymański

Prawo górnicze książąt legnickich Ludwika  I i Wacława I z 1342 roku - przyczynek do dziejów górnictwa złota na Śląsku 11

Radosław Gaziński

Handel na pograniczu. Problemy pomorsko-brandenburskiej wymiany lokalnej w XVI wieku 25

Maciej Tymiński, Piotr Koryś

Przed i po Wielkiej Wojnie - struktura zawodowa na ziemiach polskich 1900-1921   35

Jan Miłosz

Użyteczność administracji publicznej i samorządowej na tzw. ziemiach zachodnich 47

Jarosław Dulewicz

Obraz(y) Ziem Odzyskanych w świetle sprawozdań delegacji zwiadowczych i dokumentów osobistych migrantów z województwa kieleckiego (1945-1950   67

Jakub Kujawa

Problematyka ziem nadodrzańskich i nadbałtyckich w działalności Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Zachodniego w Bydgoszczy 1945-1950    83

Joanna Jaroszyk-Pawlukiewicz

Nieruchomości poniemieckie w świetle powojennych aktów prawnych i orzecznictwa 99

Zygmunt Woźniczka

Kresowiacy na Górnym Śląsku po 1945 roku (wybrane problemy)   111

Janusz Kaliński

Wpływ zmiany granic politycznych na  gospodarkę Polski powojennej   127

Bartosz Kruk

Kolej w procesie zasiedlenia Dolnego Śląska po  II wojnie światowej   139

Sławomir Kamosiński

Turystyka sentymentalna w zachodniej Polsce. Zarys problemu   159

Falk Flade

Transgraniczne dostawy energii elektrycznej na Dolnym Śląsku od lat pięćdziesiątych XX wieku 171

Dariusz Jarosz

Odra i inne problemy: ziemie zachodnie w dyskursie władz PRL w latach 1957-1961 183

Robert Skobelski

Gierkowskie przyspieszenie po zielonogórsku. Rozwój gospodarczy Zielonej Góry w latach siedemdziesiątych XX wieku 197

Tomasz Przerwa

Upadek sowiogórskiego tkactwa chałupniczego    215

Myszczyszyn Janusz

Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej (drogowej i kolejowej) w XIX i początkach XX  wieku na przykładzie prowincji Pomorze 227

Patrick Starczewski

Losy przemysłu świdnickiego wczoraj i dziś - na  przykładzie fabryki Främbs & Freudenberg 245

Lucyna Błażejczyk-Majka

Ziemie zachodnie we współczesnej gospodarce polskiej: analiza statystyczna na przykładzie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego   255

Rościsław Żerelik

Od Stephansdorfu do Szczepanowa. Z dziejów wsi dolnośląskiej w latach 30.-50. XX wieku 273

Regina Pacanowska

Polscy przedsiębiorcy z Dolnego Śląska przełomu XX i XXI w.  Casus Dariusza Miłka - twórcy sieci CCC 291

Krzysztof Popiński

Szkolnictwo wyższe na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945-1989 311

 


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt