Historia - Kultura - Globalizacja vol. 6

Zespół redakcyjny: Adam Nobis, Piotr Badyna, Piotr J. Fereński

e-Badyna-6

ISBN 978-83-62584-78-9

624 strony, format B5, oprawa miękka

Cena 25 PLN

zamów-new

 

+++++++++++++++++++

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie . . . 11

CZĘŚĆ I

Teksty

Monika Banaś

Transgresja i dyfuzja - czyli o tym dlaczego nauki społeczne i humanistyczne sięgają do terminologii nauk przyrodniczych . . . 15

Transgression and Diffusion: Or Why Do Humanities Reach for the Terminologies of the Natural Sciences . . . 31

Elżbieta Binczycka

Flying Africans. Formowanie się tożsamości kulturowej Afroamerykanów a nowe ruchy religijne w Ameryce . . . 33

Flying Africans. The Shaping of Afro-American Identity and the New Religious Movements in America . . . 51

Renata Chunderbalsmngh

Globalizacja w muzyce afrobrazylijskiej a tożsamości diaspory afrykańskiej w Brazylii . . . 53

Globalization in Afro-Brazilian Music and the Identities of African Diaspora in Brazil . . . 61

Franciszek Czech

Status studiów globalnych i przemiany nauk społecznych . . . 63

Reflections on the Status of the Global Studies and the Transformations of the Social Sciences . . . 81

Piotr Jakub Fereński, Barbara Kwaśny

O (nie)niewinności pojęć. Gentryfikacja w dyskursie o procesach globalnych i jej ideologiczne konteksty . . . 83

On the (NON)Innocence of Concepts. Gentrification in the Discourse on Global Processes and Its Ideological Contexts . . . 101

Łukasz Fijałkowski

„Akt mowy" i „język bezpieczeństwa" a konstruowanie globalnych zagrożeń (dyskursywne podejście do bezpieczeństwa) . . . 103

The „Speech Act" and The „Language of Security" vs The Construction of Global Dangers. A Discursive Approach to Security . . . 114

Karolina Golinowska

Oblicza etniczności w dobie globalizacji . . . 115

Faces of Ethnicity in the Time of Globalization . . . 127

Katarzyna Jasikowska

Edukacja na rzecz globalnego obywatelstwa: historia idei i wybrane współczesne problemy . . . 129

Education for Global Citizenship: The History of Ideas and Some Problems of Today . . . 146

Magdalena Kamińska

My paczymy globalnie. Wykorzystanie kategorii lokalności, globalności i uniwersalności w kulturoznawczych badaniach nad internetem . . . 147

„We is looking globally". The Use of locality, globality and universality in cultural studies on Internet . . . 163

Leszek Kopciuch

Ogólność i uniwersalność w globalizacji . . . 165

The Generality and Universality in Globalization . . . 174

Ewa Łukaszyk

Semiofory pogranicza: od postkolonialnej emancypacji do transkolonialności (zapiski z Kuala Lumpur) . . . 175

Semiphores of Borderland: From Postcolonial Emancipation to Transcoloniality (Notes from Kuala Lumpur) . . . 186

Tomasz Masłyk

W poszukiwaniu kapitału. Z Jeanem Baudrillardem w podróży po Ameryce . . . 187

In Search of the Capital: A Travel across America with Jean Baudrillard . . . 202

Tadeusz Mincer

Na ile globalna jest edukacja globalna? . . . 203

How global is development education? . . . 211

Rafał Nahirny

Ludzie z kamerami. Dennis O'Rourke w poszukiwaniu ostatnich kanibali . . . 213

People with Cameras. Dennis O'Rourke in Search of the Last Cannibals . . . 226

Adam Nobis

O świecie w różnych językach: dawniej i dziś . . . 227

About The World in Different Languages: Then and Now . . . 245

Dorota Płuchowska

Koncepcja społeczeństwa światowego w ujęciu socjologicznej teorii systemów . . 247

The Conception of World Society in Sociological Systems Theory . . . 261

Bartosz Prabucki

Sport, globalizacja i etniczna tożsamość. Przykład baskijski . . . 263

Sport, Globalization and Ethnic Identity. The Basque Example . . . 279

Paweł Rutkiewicz

Globalizacja i postmodernizm. O zasadności i bezzasadności zamiennego stosowania terminów . . . 281

Globalization and Postmodernism. On the Legitimacy and Illegitimacy of the Alternate Usage of the Terms . . . 294

Jan Urbaniak

„...i wolność nie mieszka już w Polsce". Analiza terminologii dotyczącej Polski w XVIII-wiecznej niderlandzkiej prasie spektatorowej . . . 295

„...and Freedom Lives in Poland No More": An Examination of the Cultural Meaning of the Concepts Concerning Poland in the Eighteenth-Century Dutch Press . . . 310

Lech Zdybel

„Teorie spiskowe" jako fenomen globalny: analiza krytyczna i metakrytyczna 311

„Conspiracy Theories" As a Global Phenomenon: A Critical and Meta-Critical Analysis . . . 334

CZĘŚĆ II

Teksty

Grzegorz Bonusiak

Tradycyjne źródła utrzymania ludów autochtonicznych wobec ekspansji współczesnej gospodarki na przykładzie sytuacji małych ludów rdzennych w Federacji Rosyjskiej . . . 339
The Traditional Resources of Subsistence of Autochthonous Peoples in the Wake of the Expansion of the Modern Economy on the Example of Small Indigenous Peoples of the Russian federation . . . 356

Szymon Michał Buczyński

Niematerialne dziedzictwo kultury jako płaszczyzna budowania wspólnoty . . . 359

Intangible cultural heritage and the community building process . . . 377

Krzysztof Dix

Celebryci, hybrydyzacja i śpiew - o (audio)wizualnych strategiach promocji opery. Przypadek Anny Prohaski . . . 379

Celebrities, Hybridisation and Singing - on (Audio)visual Strategies for Promoting Opera. The Case of Anna Prohaska . . . 392

Tomasz Dywan

„Kontrreformacja" - „reforma katolicka" - „konfesjonalizacja". Konceptualizacja pojęć w obrębie badań nad wczesnonowożytnym katolicyzmem w ujęciu globalnym . . . 393

„Counterreformation" - „the Catholic Reform" - „Confessionalisation". Conceptualizing Ideas in the Research on Early-Modern Catholicism in a Global Approach . . . 411

Piotr Jakub Fereński, Anna Kania

Przyczynek do badań nad rolą kuratorów we współczesnym globalnym muzeum 413

A Contribution to the Research on the Role of Curators in Contemporary Global Museum . . . 424

Agnieszka Gondor-Wiercioch

Transatlantycka perspektywa i metyski ogród Leslie Marmon Silko . . . 425

Transatlantic Perspective and Mestizo Garden of Leslie Marmon Silko . . . 439

Fee-Alexandra Haase

The Construction of ‘Globalized Communication': The Framework of ‘Frames', ‘Borders' and ‘Terms' for Communicative Discourse as Setting of Digitalized Mass Media Presentations of Global Organizations . . . 441

Konstrukcja ‘zglobalizowanej komunikacji': Rama pojęciowa „ram", „granic" i „kategorii" dla dyskursu komunikatywnego komunikacji jako środowiska/tła dla przedstawiania globalnych organizacji w cyfrowych środkach masowego przekazu . . . 461

Marcin Hylewski, Tomasz Burdzik

Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej jako krytyka kultury masowej . . . 463

The Frankfurt School of Critical Social Theory as the Critique of Mass Culture . . 487

Janusz Myszczyszyn

Rozwój transportu i wymiany międzynarodowej a pierwsza fali globalizacji gospodarczej . . . 489

The Development of Transportation and International Exchange and the First Wave of Economic Globalization . . . 503

Rafał Nahirny

Filmowa rekonstrukcja rozbitego świata. Inność w „Dziesięciu czółnach" (2006)

Rolfa de Heera i Petera Djigirr . . . 505

Film Reconstruction of the Broken World. Alterity in Rolf de Heer's „Ten Canoes" and Robert F. Flaherty's „Nanuk of the North" . . . 518

Adam Nobis

Czy globalizacja istnieje? . . . 519

Does Globalization Exist? . . . 539

Aleksandra Piwowar

Wieloaspektowa praktyka prawa zwyczajowego w identyfikacji gruzińskich Czeczenów a procesy zmian społecznych . . . 541

Traditional Law and The Formation of Multi-Factor Self-Identification of Chechens in Georgia . . . 560

Magdalena Ratajczak

Podróż ku międzykulturowości . . . 565

Journey to Interculturalism . . . 577

Magdalena H. Rusek

Danza de los concheros - przejaw synkretyzmu we współczesnym Meksyku . . 579

„Danza de los concheros" as a Manifestation of Syncretism in Mexico . . . 596

Jakub Węglorz

Wpływy pozaeuropejskie a zmiany w doktrynie humoralnej . . . 597

Extra-European Influence and the Changes in the Humoral Doctrine . . . 608

Filip Wolański
Słowo a konstruowanie obrazu świata - historia wybranych pojęć geograficznych 609
The Word and the Construction of the Image of the World: A History of the Selected Geographical Concepts . . . 617

Komentarze

Daniel Boćkowski

Ad vocem do tekstu Łukasza Fijałkowskiego „Akt mowy" i „język bezpieczeństwa" a konstruowanie globalnych zagrożeń (dyskursywne podejście do bezpieczeństwa) 621

Mirosław Kocur
Krótki komentarz do tekstu „Danza de los concheros" . . . 624


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt