Historia-Kultura-Globalizacja vol. 5

Zespół redakcyjny: Adam Nobis, Piotr Badyna, Piotr J. Fereński, Aleksandra Janus

e-Badyna-5

ISBN 978-83-62584-72-7

500 stron, format B5, oprawa miękka

Cena 25 PLN

zamów-new

 

+++++++++++++++++++

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie . . . 11

CZĘŚĆ I

Teksty

Piotr Badyna

Błądząc za sokołami . . . 17

Tracing the falcons . . . 37

Aleksandra Buba-Braun

Obrazy lokalności w narracjach kultury popularnej . . . 39

Images of the local in popular culture narrations . . . 53

Karolina J. Dudek

Prezentacje PowerPoint. O kulturowej naturze technologii . . . 55

Powerpoint presentations. On cultural dimensions of technology . . . 66

Piotr Jakub Fereński

Szerokość kadru . . . 67

Broad frame . . . 77

Łukasz Fijałkowski

„Emancypacja" człowieka jako podstawa bezpieczeństwa światowego . . . 79

"Emancipation" of man as the foundation of world security . . . 89

Stanisław Jakóbczyk

Trzy kultury . . . 91

Three cultures . . . 104

Mirosław Kocur

Lokalne źródła teatru Glob(alnego) Williama Szekspira . . . 105

Local Sources Of William Shakespeare's Glob(Al) Theatre . . . 116

Leszek Kopciuch

Globalizacja i lokalność w kontekście zagadnień i stanowisk w filozofii dziejów 117

Globalization and Locality in Context of Problems and Positions in the Philosophy of History . . . 128

Ewa Łukaszyk

Modele interakcji kultur w kontekście globalnym. W poszukiwaniu paradygmatów poza studiami postkolonialnymi . . . 129

Models of cultural interaction in the global context. In search of new paradigms beyond the post-colonial studies . . . 142

Magdalena Malińska

A Shift in Cultural Taste in Contemporary Consumer Society: From Snobbishness to Omnivorousness. End of Cultural Boundaries? . . . 143

Zmiana w poczuciu smaku kulturowego we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym: od snobizmu do wszystkożerności (kulturowej). Czy bkoniec podziałów? . . . 158

Tadeusz Mincer

Glokalność rasizmu . . . 159

Glocality of racism . . . 171

Janusz Myszczyszyn

Koalicja przemysłowców i junkrów pruskich w kontekście procesów globalizacyjnych niemieckiej gospodarki w XIX i początkach XX w. . . 173

A coalition of industrialists and Junkers of Prussia (marriage of iron and rye) and the globalization of the German economy in the nineteenth and early twentieth century . . . 188

Adam Nobis

Lokalność i globalność: różne wymiary pieniądza . . . 189

Locality and globality: different dimensions of money . . . 206

Marcin R. Odelski

E - inicjatywność oraz innowacyjność w służbie kaszubszczyzny - Wybrane przykłady kurczenia się czasoprzestrzeni . . . 207

E - initiative and innovativeness in service of the Kashubian culture - selected examples of shrinking space-time continuum . . . 215

Beata Pietkiewicz-Pareek

XIX-wieczny renesans indyjski - między lokalnością a globalnością . . . 217

19th c. Indian Renessaince - between locality and globality . . . 230

Andrzej Polus

Kwestia przesiedleń Basarwa w Botswanie - perspektywa międzynarodowa i lokalna. „Nazwij i zawstydź" vs. botho . . . 231

The problem of the Basarwa displacements in Botswana - an internatoinal and local perspective. „Name and shame" vs. botho . . . 242

Paweł Rutkiewicz

Globalizacja a pojęcie literatury narodowej . . . 243

Globalization and the concept of national literature . . . 257

Joanna Sarbiewska

Lokalne przywracanie (do) Rzeczywistości wobec globalnej atrofii Obecności. Filmowe próby zapisu Bycia autentycznego . . . 259

Bringing back (to) Reality locally versus the global atrophy of Presence. Attempting to record authentic being in film . . . 267

Agata Strządała

Człowiek - gatunek globalny? Globalna tożsamość według Clive'a Gamble'a 269

Man - a global species? Global identity according to Clive Gamble . . . 283

Anna Ursulenko

„Ludzie potrzebują nie tylko skrzydeł, ale także korzeni" (współczesna publicystyka ukraińska o globalizacji i folkloryzmie) . . . 285

„People need not only wings, but also roots" (contemporary Ukrainian journalism on globalization and folklorism) . . . 299

Joanna Wojtkowiak

Wczesnośredniowieczny skarb z Wolina . . . 301

Early medieval hoard from Wolin . . . 312

Komentarze

Andrzej Polus

Komentarz do polemiki Adama Nobisa i Franciszka Czecha ("Kultura - Historia - Globalizacja" nr 11). Zasada nieoznaczoności w definiowaniu globalizacji 315

Część II

Teksty

Zuzanna Ilnicka

The globalization of art as a challenge for curating and institutional collecting 319

Globalizacja sztuki jako wyzwanie dla kuratorów i zinstytucjonalizowanego kolekcjonerstwa . . . 328

Anna Krotofil

Historia pewnego Traktatu, czyli o tym, jak ludzie ukochali ziemię i co z tego wynikło . . . 329

Story of the Treaty. How people have loved land and what have come from this . . . 347

Magdalena Lachowicz

„Rusinizm" jako idea czwartego narodu wschodniosłowiańskiego a jego lokalny wymiar na ukraińskim Zakarpaciu i słowackiej Preszowszczyźnie . . . 349

"The Ruthenian" as an idea of the fourth Eastern-Slavonic nation and its local dimension in Carpatho-Ukraine and Slovakian Preshovshchyna . . . 361

Ewa Łukaszyk

"The ongoing life of native cultures". Non-Europeans and the globalized humanities . . . 363

„¯ycie miejscowych kultur toczy się dalej". Ludy pozaeuropejskie a zglobalizowana humanistyka . . . 378

Bożena Matyjas

Lokalna i globalna przestrzeń życia dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim 379

The local and global life space of children and young adults from the rural environment . . . 390

Julia Nikiel

Globalność fabularyzowana. Literatura współczesna w świetle rzeczywistości późnego kapitalizmu . . . 391

The Fictionalization of Globality. Contemporary Literature and the Reality of Late Capitalism . . . 403

Adam Nobis, Wojciech Kruszelnicki

Accounting for the Complexity of Globalization: "Rhizome", Systems, History, and Self-Organization . . . 405

Jak wyrazić złożoność globalizacji? "Kłącze", systemy, historia i samoorganizacja . . . 414

Elżbieta Olzacka

Globalizacja a nowe wojny - perspektywa kulturowa . . . 415

Globalization and new wars - a cultural perspective . . . 429

Justyna Pilarska

Tożsamość bośniacka - wyraz zaściankowej lokalności, czy globalnej otwartości? Tożsamościowe imponderabilia w świetle kulturowych wzorów bośniackości . . . 431

Bosnian Identity: The Expression of Parochial Locality or Global Openness? Identity Impoderabilia in the Light of Cultural Patterns of Bosnianness . . . 449

Anna Siewierska-Chmaj

Globalizacja fundamentalizmu . . . 451

Globalization of fundamentalism . . . 464

Jan Urbaniak

Orang Hollanda w Indiach Wschodnich. Holendrów obraz własny na przełomie wieku XVII i XVIII przez pryzmat literacki . . . 465

"Orang Hollanda" in East India. Dutchmen's Self-Portrait at the Turn of the Seventeenth and Eighteenth Century as Seen through the Literary Lens . . . 484

Mirosława Wawrzak-Chodaczek

Portale społecznościowe jako miejsce komunikacji lokalnej w sieci globalnej


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt