Gospodarcze i społeczne skutki zaborów Polski

pod redakcją Jędrzeja Chumińskiego i Krzysztofa Popińskiego

gospodarcza-3

Książka z cyklu "" – spotkanie III

978-83-88178-67-2

format B5, 400 stron, oprawa miękka, waga 616 g

Wrocław 2008

cena 35 PLN

zamów-new

 

SPIS TREŚCI

________________________________________________________________

Wstęp

Marek Cetwiński – Historiografia polska jako dziedzictwo zaborów.

Piotr Badyna – Stefan Garczyński i Hugo Kołłątaj, dwie koncepcje reform przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.

Janusz Skodlarski – Program ekonomiczny Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Założenia, realizacja, efekty.

Wojciech Morawski – Wpływ zaborów na rozwój miast polskich.

Małgorzata Słodowa-Hełpa – Zacofanie czy postęp? Paradoksy kultury ekonomicznej oraz modernizacji polskiej wsi w XIX i XX wieku na przykładzie Wielkopolski.

Piotr Koryś – Romantyczny patriotyzm i pozytywistyczny nacjonalizm. Dwa style myślenia o narodzie polskim na przełomie XIX i XX wieku i ich przyszłe konsekwencje.

Roman Macyra – Przedsiębiorczość i etos pracy Wielkopolan a pragmatyzm w II RP.

Edward Włodarczyk – Czy ziemie polskie potrzebowały morza w rozwoju gospodarczym w okresie zaborów?

Mieczysław Sobczak – Problematyka społeczno-polityczna i gospodarcza w myśli narodowodemokratycznej w okresie zaborów i międzywojnia (wybrane zagadnienia).

Cecylia Leszczyńska, Łucja Lisiecka – Emigracja z ziem polskich w XIX wieku – kierunki i skala.

Krzysztof Broński – Dziedzictwo komunikacyjne Galicji. Zarys problematyki.

Bartosz Kruk – ,,Wielkie – małe stacje" śladami dawnych kolejowych przejść granicznych między zaborami.

Andrzej Pieczewski – Jan Gottlieb Bloch – egzemplifikacja działań pozytywistycznych.

Sylwia Straszak-Chandoha – Problem struktury agrarnej w koncepcjach Wincentego Stysia na tzw. Ziemiach Odzyskanych (Dolny Śląsk).

Marek Burak – Politechnika Lwowska – jedyna polska wyższa uczelnia techniczna w czasie rozbiorów – jej rola w procesie modernizacyjnym niepodległej Polski.

Bogusław Piotr Marks – Giełdy na ziemiach polskich pod zaborami (1817–1918).

Adam Czmuchowski – Rozwój przemysłu metalurgicznego w okresie Królestwa Polskiego na przykładzie inwestycji Stanisława Staszica w dorzeczu Bobrzy w Staropolskim Okręgu Przemysłowym.

Marek Zawadka – Utrzymanie techniczne odrzańskiej drogi wodnej w drugiej połowie XX wieku.Bartosz Stefańczyk – Własnościowe konsekwencje epoki zaborów.

Zygmunt Woźniczka – Działania na rzecz integracji gospodarki Górnego Śląska z gospodarką polską w pierwszej połowie XX wieku.

Bartosz Walicki – Lwów jako miasto garnizonowe.

Wójcik Teodor – Ceny pojazdów mechanicznych (samochodów i motocykli) w Polsce w okresie międzywojennym w latach 1921–1939.

Tomasz Głowiński – Od złotych polskich do złotych „krakowskich" – ekonomiczne i społeczne skutki ewakuacji banku emisyjnego we wrześniu 1939 r.

Grzegorz Miernik – Dziedzictwo zaborów i jego przezwyciężanie w koncepcjach gospodarczych władz Polski Ludowej w okresie stalinizmu (wybrane problemy).

Łukasz Paprotny – Przemysł PRL a dziedzictwo zaborów.

Krzysztof Popiński – Wybrane aspekty kształcenia na poziomie wyższym na ziemiach polskich w okresie zaborów.

Emilia Konopska-Struś – Rola polskiej spółdzielczości bankowej w rozwoju rzemiosła w aspekcie historycznym.

Jędrzej Chumiński – Wpływ systemu edukacyjnego państw zaborczych na poziom wykształcenia robotników przemysłu polskiego 1918–1956.


Poprzednia strona: Zasady etyki publikacyjnej
Następna strona: NCleanBlue